İZZET BAYSAL VAKFI

İzzet Baysal Vakfı

Vakıf Senedi

#


İZZET BAYSAL VAKFI RESMİ SENET

(04.05.1999 da kesinleşmiş son değişiklerle)

İşbu Vakıf Senedi Eyüp 3. Noteri huzurunda 02.12.1986 tarihinde 76648 numaralı yevmiye kaydı ile düzenlenmiş ve İstanbul Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.12.1986 tarihli ve 986/814 numaralı kararı ile tescil edilerek, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulu vakıflardan olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü siciline kaydedilmiştir. Bilahare 4., 5., 12. ve 13. maddelerde değişiklik yapılmış ve bu değişiklik Beyoğlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.11.1987 gün ve E:1987/912; K: 1987/662 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Daha sonra, aynı mahkemenin 08.02.1989 gün ve E: 989/44; K: 989/70 sayılı kararı ile 4., 12. ve 19. Maddelerde değişiklik yapılmıştır. Bilahere Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.10.1990 tarihli ve E: 990/551-K: 990/750 sayılı kararı ile 4.,12.,13. ve 15. maddelerde değişiklik yapılmıştır. Son bir değişiklik, Beyoğlu 1 Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.05.1999 tarihinde kesinleşen E: 1997/699; K: 1998/601 sayılı kararı ile 4,5,6,,8,11 ve 14 maddelerinde olmuştur.
İşbu kitapçık, bu değişiklikten sonra Vakıf Senedinin aldığı nihai şekildir.
Ayrıca, Bakanlar Kurulunun 26.02.1987 tarih ve 87/11540 sayılı kararı ile Vakfimıza Vergi Muafiyeti tanınmıştır. (Resmi Gazete: 07.03.1987 tarih,19393 sayılı.)

İZZET BAYSAL VAKFI
RESMİ SENET

Birinci Bölüm

GENEL HÜKÜMLER


VAKFIN ADI:

Madde 1- Bu Vakfın adı “İZZET BAYSAL VAKFI” dır.

Bu Resmi Senette bundan sonra kullanılacak “Vakıf” kelimesi ile yalnız bu Vakıf kast ve ifade edilmiştir.

VAKFIN HUKUKİ DURUMU VE TASARRUFLARI:

Madde 2- Bu Vakıf, Türk Medeni Kanununda öngörülen teftiş makamının denetimine tabi ve tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir kuruluştur. Bu sıfatla; Vakfın amacını tahakkuk ettirecek her türlü akit ve tasarruflarda bulunabilir, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni ile gayri menkuller alıp satabilir; ipotek edip ipotek alabilir; her türlü ayni şahsi haklar iktisap edebilir, bunları elden çıkartabilir.

Vakfın amacına uygun hususlarda yerli ve yabancı diğer benzeri kurumlarla işbirliği yapabilir.

Vakfın siyasetle âlâkası yoktur ve hiçbir siyasi görüş ve akıma alet edilemez.

VAKFIN İDARE MERKEZİ:

Madde 3- Vakfın idare merkezi İstanbul’dadır.

Adresi, Tersane Cad. Abdüssellah Sok. No:1 İzsal Han Kat:1 Karaköy/İSTANBUL’dur. Gerektiğinde yönetim kurulu kararı ile İstanbul’da veya Bolu’da başka bir adrese taşınabilir. Böyle bir hal vukuunda bu karar teftiş makamına bildirilir ve tescil edilir.

Vakıf gerektiğinde Türkiye dahilinde Şube ve Bürolar açabilir.

VAKFIN AMACI:

Madde 4- : Öncelikle Bolu şehrine ve Bolu halkına olmak üzere Türkiye dahilinde her yere ve her vatandaşa imkânları ölçüsünde ihtiyaçları bulunan bilimsel, sosyal, kültürel ve sağlık hizmetlerinde bulunabilmek bu Vakfın amacıdır. Bu amacını çağdaş, laik ve demokratik Atatürkçü düşünce ışığından ve Ulu önderin muasır medeniyete ulaşmada gösterdiği yoldan şaşmadan gerçekleştirmeyi esas alır. Vakfın kurucusu büyük insan İzzet BAYSAL’ ın kendi yaşamında şiar edindiği “ planlı, proğramlı ve çok çalışmayı, tasarruflu olmayı ve ısraftan kaçınmayı” bu amaca ulaşmada vazgeçilmez rehber kabul eder.

Aşağıdaki hususlur bu amacın kapsamına girer:

 a) Devlet yatırımlarına yardımcı olmak üzere her türlü eğitim, araştırma, spor tesisleri ve yurtlar inşa eder; Fakülteler ve Üniversiteler açabilir. Bu tesisleri Vakıf olarak kendisi işletebileceği gibi bunları Vakfın ismini taşımaları şartı ile ister işletmesini, isterse tüm tesisi Devlete veya herhangi bir kamu yararlı Vakfa kiralayabilir veya bir bedel karşılığı veya icabında bilabedel (hibe olarak) devredebilir. (Vakıf bu tesisleri kendi işlettiği takdirde kapasitenin en az % 10’u yetenekli ancak maddi imkânlardan yoksun öğrencilere tahsis edilecektir.)

 b) Okumaya hevesli, ancak maddi olanaklarının yetersizliği nedeni ile bu imkânı bulamayan gençlere, ilkokul seviyesinden sonra burs vermek;

 c) Çalışkan ve üstün zekâlı öğrencilere teşvik ikramiyeleri tahsis etmek ve Tıp, Mühendislik, Edebiyat ve Güzel Sanatlar gibi müsbet bilim dallarında gençler arasında yarışmalar düzenleyerek başarılı olanları ödüllendirmek;

 d) Devlet yatırımlarına yardımcı olmak üzere, her türlü sağlık ve sosyal hizmet verecek tesisler inşa etmek, gereçlerini sağlamak ve bu tesisleri, isimleri Vakfın ismini taşıması şartı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın işletmesine devretmek veya icabi halinde kendisi işletmek. Vakıf, bu tesisleri bizzat işlettiğinde yatak kapasitesinin en az % 10’u maddi imkânı olmayan hastalara tahsis edilecektir.

 e) Maddi gücü yetersiz muhtaç kimselerin sağlık tesislerinde tedavilerine yardımcı olmak ayrıca bakacak kimsesi bulunmayan fakir ve yetimlere, bunların insanca yaşamalarına nisbeten de olsa yardımcı olmak maksadı ile bunlara nakdi veya ayni yardımda bulunmak veya bu amaç için kurulmuş Dernek veya Vakıflara bağışta bulunmak.

 f) Eğitim, Sağlık ve Kültürel konularda bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak,; seminerler düzenlemek; yayınlarda bulunmak. Değer buldugu araştırmaları ödüllendirmek.

 g) Vakfın ismini taşıyan Ünivesitedeki öğretim elamanlarına daha üst düzeyde Lisanüstü eğitimi yapmaları konusunda, bu eğitimleri sonunda tekrar üniversiteye dönmeleri şartına bağlı olarak katkıda bulunmak.


İkinci Bölüm

MAL VARLIĞI VE MALİ HÜKÜMLER


VAKFA TAHSİS EDİLEN MAL VARLIĞI:

 Madde 5:Vakfın mal varlığı, Mustafa İzzet Baysal tarafından Vakfa tahsis edilen ve Vakfın senelik gelirlerden Vakıf Mal Varlığına ilave edilen toplam 1.336.565.669.295.- TL Bunlar 31.12.1996 tarihli Vakıf Blançosuna tahsis tarihindeki değerleri ile kaydedilmiş bulunan mal varlığını teşkil eden kıymetlerdir.

Vakıf, mal varlığına ek olarak her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük eder ve bağış, vasiyet ve ölüme bağlı tasarrufları kabul ve iktisap edebilir.

İntifa, sükna veya mülkiyetten gayri aynı haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla elde edebilir. Vakıf amacına uygun olmayan şartlı bağışlar kabul edilmez. Mal varlığına yapılan ilâveler önceki mevcutlarla birlikte her takvim yılı başında teftiş makamına bildirilir.

VAKIF FONLARININ PLASMANI:

 Madde 6: Vakfa teberrü edilen nakit paralar, yıllık gelirden ayrılan yedek akçe, yönetim ve idame masrafları için tefrik edilip de kullanılmayan bakiyeler ve Vakıf gelirlerinden Vakıf amaçlarına tefrik edilmiş olup da sarfları belli bir zamana ihtiyaç gösteren meblağlar, Vakfa en yüksek geliri sağlayacak şekilde aşağıdaki esaslar dahilinde plase edilir:

 a) Bu paralar, kati plasman mahallerine tahsis yapılıncaya kadar kati plasman tarihine uygun düşecek vadelerle Devlet Tahvillerine, Hazine Bonolarına veya vadeli banka hesaplarına plase edilir,

 b) Yukarıdaki bende göre geçici olarak nemalandırılan likid fonlar, vadeleri geldiğinde, verimi onlardan yüksek olmak kayıt ve şartı ile devletin ihraç edeceği Gelir Ortaklığı senetlerine veya tüzel kişiliğe haiz kurumların hisse senetleri veya tahvillerine yatırılır. Hisse Senedi veya tahvili alınacak bu gibi kurumların daha önce sürekli iyi gelir dağıttığı tahkik edilmiş olması şarttır. Likid fonların gayrimenkule yatırılması Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün iznine bağlıdır.

 c) Vakfın likid mevcudu hiçbir zaman Vakıf kasasında bir milyondan fazla aşan bir değerde bulundurulamaz. Bu sınır bir Cumhuriyet altınının ortalama rayici 70.000.- TL’ya göre takdir edilmiş bir değerdir.Bu sınır, bir Cumhuriyet altını rayiç değerinin daha sonraki senelerde artışı oranında artar. Vakfın ani ödemeler için bu değerin üstünde bulundurulması gereken likid ihtiyacı mutlak suretle bir Devlet Bankasının vadesiz hesabında tutulacaktır.

 d) Vakfa teberrü edilen nakit paralar doğrudan doğruya Vakıf amaçlarına sarfedilir. Teberrü tarihi ile sarf tarihi arasında belirli bir süre varsa, sarf tarihine kadar yukarıda yazılı olduğu şekilde nemalandırılır.

Bu maddede yazılı plasmanlar hakkında her Mütevelliler Kurulu toplantısında, istenmesede Yönetim Kurulu tarafından bilgi verilir.

VAKIF MALLARINDA DEĞİŞİKLİK:

 Madde 7- Vakfedilen veya teberrü edilen veya satın alma yolu ile iktisap edilen gayri menkuller veya hisse senetleri, iktisadi kıymetlerini veya rantabilitesini büyük ölçüde ve devamlı olarak kaybetme durumuna düşerse, Teftiş Makamının veya Yönetim Kurulunun teklifi üzerine bu kıymetler yetkili Asliye Mahkemesince verilecek kararla satılabilir. Bu fıkra gereğince tahassül edecek satış bedelleri ile Vakfın sahip olduğu hisse senetlerinin ilgili bulunduğu şirketlerin tasviyesinden elde edilecek meblağlar Yönetim Kurulunca, 6. maddedeki esaslar dahilinde değerlendirilir.

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİSİ:

 Madde 8: Sene sonu hesaplarında tahassul eden Vakıf gelirlerinin:

 a) Mevzuat gereğince ödenmesi kabul edilen azami miktarı aşmaması kaydı ile % 5’i,Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkındakı Tüzüğün 22. maddesı uyarınca Teftiş ve Denetleme Giderleri katılma payına,

 b) Bu pay düştükten sonra kalan gelirin % 1’i vakfın zaruri genel yönetim ve idame masraflarına;

 c) Vakıf gelirinin % 80’i Vakfın amaçlarına yönelik harcamalara.

 d) Kalan miktar ise Vakfın öz varlığını enflasyona karşı korumak üzere yedek akçeye, tefrik ve tahsis edilir. Yönetim, idame masrafları ile Vakıf gelirini arttıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan Vakıf gelirinin tümü Vakfın amaçlarına tahsis ve sarf edilir.

TAHSİSLERİN KULLANILIŞI:

 Madde 9- Genel idare ve idame masrafları için madde 8-b bendinde tahsis edilen meblağ, Vakfın idare ve idamesi için zaruri masraflar için düşünülmüştür. Personel giderleri, kiralar, huzur hakları, harçlar, genel giderler ve Vakfın yaşaması için gerekli benzeri masraflar bu fasıl içindedir. Her yılın sonunda müteakip yıl için ayrılan bu pay ait olduğu senede kullanılmayıp artarsa, bu bakiye ertesi yıla aynı masrafa sarfedilmek üzere aktarılamaz; Vakıf

amaçlarına yönelik fona aktarılır ve o fonun emrinde olmak üzere 6.maddede yazılı şekilde verimli bir değere plase edilir. Vakıf amacına uygun olarak yapılan bir YATIRIM’ın yönetimi ve işletilmesi için yapılan zaruri harcamalar, o yatırım için ayrı kadro oluşturup Vakıf kayıtlarında ayrı bir hesapta takip ediliyorsa, bunlar (8b) bendinde zikredilen tahsisatın dışındadır ve ait olduğu yatırım bütçesi içinde mütalea edilir.

Her yıl sonunda Vakıf amaçlarına tahsis edilen meblağ müteakip yıl kısmen veya tamamen sarfedilemese bile daha ertesi yıllara aynı fon içinde kalmak şartı ile sarkabilir.

Her halukârda Vakıf gelirlerinden yapılan bu tahsisler maksatlarına uygun sarflarına kadar 6. maddede yazılı olduğu şekilde vakfa gelir getirici bir plasmanda tutulur.

HESAP DÖNEMİ:

 Madde 10- Vakfın hesap dönemi her senenin 1 Ocağında başlar, aynı senenin 31 Aralık tarihinde nihayete erer.

İlk hesap dönemi Vakfın tescil tarihinden başlayan ve tescil senesinin 31 Aralığında biten dönemdir.

Vakfın tescil tarihi Aralık ayına rastlarsa, ilk hesap döneminin sonu, müteakip senenin 31 Aralık tarihidir.


Üçüncü Bölüm

VAKFIN YÖNETİMİ

VAKFIN ORGANLARI:

 Madde 11-Vakıf organları şunlardır:

 a) Mütevelliler Kurulu

 b) Yönetim Kurulu

 c) Denetleme Kurulu

VAKFIN MÜTEVELLİLER KURULU:

 Madde 12- Vakıf Mütevelliler Kurulu üyeleri şunlardır:

Kurucu Üyeler:
 1- Mustafa İzzet BAYSAL

 2- Ahmet Şükrü BAYSAL

 3- Esin AVUNDUK

Asli Üyeler:
4- Kâzım OKSAY

 5- Ayşe Mükerrem ERDİNÇ

 6- İlyas AKAT

 7- Mebrure BAĞIŞGİL

 8- Ayşe Müzeyyen GÜLTOPU

 9- Naim YÖRÜKER

 10- İsmail Şefik AKMAN

 11- Yücel ÖZKAYA

 12- Ayten EŞMELİ

 13- Cahit AVUNDUK

 14- Şerafettin ERBAYRAM

 15- Cahit DİNÇTÜRK

 16- Pınar ÖZKAYA

 17- Mustafa YAMAN

 18- Rıfat ERSOY

 19- Yılmaz Uluğ ATAY

 20- Adil TURAN

 21- Yaşar EYÜPOĞLU

 22- Sebahattin ERATALAR

Şeref Üyeleri:
23- Bolu Valisi

24- Bolu Belediye Başkanı

25- Bolu Defterdarı

26- Bolu Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

27- Bolu merkezinde kurulu Eğitim Kurumlarından en yüksek düzeyde olanın Rektörü veya Dekanı ve Müdürü

28- Bolu Devlet Hastahanesi Başhekimi

29- Bolu Vakıflar Bankası Müdürü

Şeref üyelerinin bu vasıfları, temsil ettikleri makamda görevli oldukları süreye münhasırdır. O makamdan ayrılan üyenin yerine otomatik olarak o göreve atanan kimse üye olur. Şeref üyesi olarak tasrih edilmiş makam Mütevelliler Kurulunda kendisine vekaleten temsil ettirebilir. Kurucu ve asil üyeler kurulda vekaleten temsil edilemezler.

MÜTEVELLİLER KURULUNDA HALEF TAYİNİ VE ÜYELİKLERDE YENİLEMELER:

 Madde 13- Kurucu üyeler ve asli üyeler ölümleri, iş göremez hale gelmeleri, hastalıkları veya bu görevden kendi arzuları ile çekilmeleri halinde ilk Mütevelliler Kurulu Olağan Toplantısında boşalan üyelikleri toplantıda bulunan Mütevelli Heyeti üyelerinin isteyen her biri bir aday önerirler. Bu önerilen adayların objektif bir değerleme ile Vakıf amaçları doğrultusunda faydalı fikirler oluşturabilecek ve girişimci vasıfları üstün olanlardan teklif edilmesi Vakıf Kurucularının en büyük arzusudur. İleri sürülen adaylar bir liste halinde tüm üyelerin görebilecekleri bir şekilde toplantı salonuna asılır. Toplantıda mevcut Mütevelli Heyeti üyeleri teklif edilen adaylar arasından olmak üzere kapalı zarf usulü boşalan üyelik adedi kadar tercih ettikleri üye veya üyelere oy verirler. Boşalan üyelikten fazla yazılan üye adedi zarfların açıldığında kâle alınmaz. Kapalı zarflar içinde Divan Heyetince toplanan zarflar hazirun huzurunda açılarak açık tasnife tâbi tutulur. En fazla oy alan üye veya üyeler, boşalan mütevelli heyeti üye veya üyeliklerine böylece seçilmiş olurlar. İki üyeye aynı oy sayısı çıkmış olması halinde Divan Başkanının oyu iki kabul edilerek eşitlik Divan Başkanının tercih ettiği üye lehine tecelli eder. Bu durumda Divan Başkanı kapalı olarak verdiği oyunu açıklayacaktır. Boşalan üyelik veya üyeliklere adaylık teklifleri yapılırken bu teklifi yapan her üye teklif ettiği adayları Mütevelliler Heyetine yeterince tanıtmak mecburiyetindedir.

VAKIF MÜTEVELLİLER KURULUNUN YETKİLERİ:

 Madde 14- Mütevelliler Kurulu, Vakfın amaçlarının tahakkuk ettirilmesinde Yönetime yol gösterici, ışık tutucu, onu irşat edici ve denetleyici kuruldur.

Başlıca yetkileri şunlardır,

 a) Boşalan Mütevelliler Kuruluna 13. maddede bahsedilen esaslar dahilinde üye seçmek,

 b) Vakıf yönetim kurulu üyelerini ve Denetim Kurulu üyelirini ve bunların yedeklerini seçmek,

 c) Yönetim Kurulunun icraat plân ve programları üzerinde görüş bildirmek, tavsiyelerde

bulunmak, değişiklikler önermek; Yönetim Kurulu üyelerini ve deneticileri ibra etmek,

 d) Yönetim kurulunun yapmış olduğu icraat üzerinde fikir beyan etmek, bunları eleştirmek, icabında ikaz etmek,

 e) Vakıf işlerine ait Yönetim Kurulundan her türlü bilgiyi ve evrakı istemek, bunlarda incelemesi sonucunda Vakıf amaçlarına uygun olmayan bir durum saptarsa bunu Teftiş Makamına bildirmek.

 f) Vakıf resmi senedinde yapılacak değişikiliklere karar vermek,

 g) Mütevelli heyeti denetim görevini kendi aralarında seçebileceği veya dışarıdan görevlendirebileceği iki denetçi vasıtasıyla yürütür. Denetçiler her hesap dönemi sonucu Vakfın gelir ve giderlerini, kayıtlarını inceleyerek sonucunu ve tavsiyelerini bir raporla Mütevelli Heyetine sunar. Dışarıdan görevlendirilecek denetçilere ücret verilebilinir. Denetçiler iki yıl için seçilir veya tayin edilirler. Tekrar seçilmeleri veya tayin edilmeleri mümkündür.

VAKIF MÜTEVELLİLER KURULUNUN TOPLANTILARI:

 Madde 15- Vakıf Mütevelliler Kurul “Olağan” veya “Olağanüstü” olarak toplanır. Olağan toplantı, Yönetım Kurulunun çağrısı üzerine her iki yılda bir, o yılın ilk beş ayı içinde Mütevelliler Kurulu üyelerinin en az yüzde ellisinin hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda, bu toplantı yeter sayısı elde edilemez ise toplantı 15 gün sonraya ertelenir. İkinci toplantıda herhangi bir toplantı yeter sayısı aranmaz. Mütevelliler Kurulu gerekirse “Olağanüstü” de toplanabilir. Olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi Vakıf Yönetim Kurulunundur. Mütevelliler Kurulu üyelerinden en az ALTI kişinin talebi üzerine Yönetim Kurulu, Vakıf Mütevelliler Kurulunu toplantıya çağırmak zorundadır. Yönetim Kurulunun bu görevi ihmal etmesi halinde, toplantı talebini yapanlar durumu yazı ile Teftiş Makamına bildirirler. Olağanüstü “yeter” sayılarıda, Olağan Toplantı “yeter” sayıları gibidir.

Toplantılar, Vakıf merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Önceden bildirilmek şartı ile başka yerde de yapılabilinir.

Gerek olağan, gerekse olağanüstü toplantı davetinin, gün, gündem, yer ve saatinin en geç 15 gün öncesinden İstanbul ve Bolu’da yayınlanan birer mahalli gazete ile ilân edilmesi ve ayrıca Yönetim Kurulunca her Mütevelliler Kurulu üyesine bir taahhütlü mektupla bildirilmesi gereklidir. Toplantılarda gündemde olmayan bir husus müzakere edilemez. Mütevelliler Kurulunun Başkanı hayatı boyunca veya iş göremezlik durumu zuhur etmediği sürece, veya kendi arzusu ile çekilmedikce Mustafa İzzet BAYSAL’dır. Her toplantıda ayrıca bir başkan vekili ve bir toplantı katibi seçilir ve böylece toplantı divanı teşkil edilmiş olur. Kurul, toplantı zaptının imzası için Başkanlık Divanına yetki verebilir.

Başkanlık Mustafa İzzet BAYSAL’dan boşaldığı takdirde Mütevelliler Kurulu her toplantısında başkanı da kendi içinden ve seçimle yeniler. Başkanlık seçiminde eşitlik halinde, Hacı Ahmet Canip furuundan gelen en yaşlı üyenin reyi iki sayılır. Başkan vekili ve kâtip üyenin seçiminde oyların eşitliğinde Başkanın oyu ikidir. Toplantılarda kararlar oy çokluğu ile alınır.

 Madde 16- Mütevelliler Kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için brüt 20.000.- TL (Yirmibin) huzur hakkı ödenir. Toplantının yapıldığı yere başka vilayetlerden gelenlere ayrıca brüt 5.000.- TL (Beşbin) yolluk ödenir.

Vakfın tescil tarihinde bir cumhuriyet altınının 70.000.- TL olduğu dönemde takdir

edilmiş bu rakamlar, her yıl bu altının değer artışı nispetinde yükseltilecektir.Mütevelliler Kurulunu olağanüstü toplantıya çağıran üyelere yolluk dışında huzur hakkı ödenmez. Kurucu üyeler bu kuruldaki görevlerini fahriyen icra ve ifa ederler.


VAKIF YÖNETİM KURULU:

 Madde 17- Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelliler Kurulu kurucu ve asil üyelerinden olmak üzere 6 asil 3 yedek üyeden oluşur.

İlk Yönetim Kurulu Asil Üyeleri şunlardır:

 1- Mustafa İzzet BAYSAL

 2- Ahmet Şükrü BAYSAL

 3- Esin AVUNDUK

 4- Ayşe Mükerrem ERDİNÇ

 5- İlyas AKAT

 6- İsmail Şefik AKMAN

İlk Yedek Üyeler ise şunlardır:

 1- Mebrure BAĞIŞGİL

 2- Ayşe Müzeyyen GÜLTOPU

 3- Yücel ÖZKAYA


İlk yönetim kurulu üyelerinden, Mustafa İzzet Baysal, Esin Avunduk ve Ahmet Şükrü Baysal yönetim kurulunun “doğal” üyeleridir. Diğerleri ise seçimle belirlenecek üyelerdir. Mütevelliler Kurulu her iki yılda bir yapacağı olağan toplantısında, doğal üyeler dışında üç asil üye üç yedek üyeyi seçer. Seçimden önceki devrede doğal üyelerden hayatını kaybedenler olmuş ise onların yerine de seçim yapılır. Doğal üyeden boşalmış yere seçilen üyenin “doğallık” sıfatı kalkar. Seçilen üyelerin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyenin tekrar seçilmesi mümkündür.

YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ:

 Madde 18- Hayatta oldukları sürece, Yönetim Kurulunun doğal üyeleri Mustafa İzzet Baysal Yönetim Kurulu Başkanı, Ahmet Şükrü Baysal Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Esin Avunduk Yönetim Kurulu Sekreteridir. Başkanın vefatı veya iş göremezliği veya bu görevden istifası halinde Başkanlığı Başkan Vekili, Başkan Vekilliğini ise Sekreter üye alır.

Başkan Vekilliğinin aynı durumu halinde ise Başkan Vekilliğini Sekreter üye alır.

Boşalan sekreter üyeliğe ise Yönetim Kurulu seçiminden en fazla oy almış olan üye gelir.

Vefatları veya iş göremez hale gelmeleri veya bu görevden kendi arzuları ile ayrılmaları sonucu doğal üyeliğin tamamının kalkmasından sonra yapılacak Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde, üyeler aldıkları oy adedine göre sıralanırlar. En fazla oy alan üye Yönetim Kurulu Başkanı, onu takip eden üye Başkan Vekili, onu takip eden üye Sekreter olur. Bir seçim devresinde bunlardan birinin veya birkaçının boşalması halinde boşalan üyelikten sonra gelen üye boşalanın yerini alır.


YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ:

 Madde 19- Yönetim Kurulu Vakfın karar ve icra organıdır. Bu sıfat ile vakfı idare, temsil ve işlerini icra eder. Kanunlar, Tüzükler ve Vakıf Senedinin çeşitli bölüm ve maddelerinde üzerine düşen vecibeleri yerine getirmekle birlikte aşağıdaki işleri de yapar.

 a) Vakfin genel durumu ve işleri hakkında Mütevelliler Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Vakıf amaçlarının tahakkukuna yönelik kararlar alır, bunları icra eder veya ettirir,

 b) Vakfin bütçe ve çalışma programlarını hazırlar ve bunları icra eder veya ettirir, iki yılda bir yapılan Mütevelliler Kurulu olağan toplantılarında bunları kurulun bilgisine sunar, onun görüşleri, irşatları veya tenkitleri doğrultusunda bunlara yön verir.

 c) Vakfı temsile veya Vakıf namına imzaya başkalarını yetkili kılacaksa onları ve yetki derecelerini tespit eder,

 d) Vakfı leh aleyhine dava ve takiplerde bulunabilir, sulh ve ibra yapabilir,

 e) Bu Resmi Senet hükümlerine ve Vakıf amaçlarına uygun olmak üzere, Vakıf işlerinde tatbik edilecek prensipleri tespit eder, yönetmelikler hazırlar ve bunları değiştirir.

 f) Vakfın amaçlarına yönelik yatırımlara ve yardımlara karar verir, boyutlarını ve miktarları tespit eder, ihale ile yaptırılacaklar var ise bunlarda nihâi karar merciidir.

 g) Vakıf işlerini tedvir edecek kadroyu tesbit eder, atama veya azillerini yapar, ücretlerini tesbit eder,

 h) Burs verilecek öğrencileri, sağlık yardımı yapılacak muhtaçları tesbit eder ve bunlara yapılacak yardımların miktar ve şekline karar verir,

 i) Vakıf amacı doğrultusunda yapılacak ödüllendirme yarışmalarına karar verir, ödüllerini tayin eder, bunların jüri üyelerini ve ödeneklerini saptar,

 j) Vakfın hissesi bulunup da yönetimlerine katılma hakkına sahip bulunduğu kurum veya kuruluşlara temsilci seçer,

 k) Mustafa İzzet Baysal’ın babası Hacı Ahmet Canip Efendi’nin secere defterini tutar ve devamlılığını sağlar.

 l) Vakfın kurucularından Sayın Mustafa İzzet Baysal ve kızı Esin Avunduk’un vefatlarından sonra kabirlerini yaptırır, bakımını ve onarımlarını sağlar ve her sene, Bolu’luların İzzet Baysal günü olarak andıkları ve Bolu Belediyesi’nin Bolu’nun ana caddesine İzzet Baysal ismini taşıyan cadde isim plakasını bizzat kendisine çaktırdığı gün olan 11 Mayıs günü, Bolu’nun Sultan Yıldırım Beyazıt Camii (Büyük Camii) şerifinde ruhlarına hatim indirtir ve mevlüt okutur.


YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

 Madde 20- Yönetim kurulu en az iki ayda bir kere toplanır. Ayrıca Başkan veya Başkan Vekilinin lüzum gördüğü hallerde her an olağanüstü toplanabilir. Toplantı davetinin yazılı olduğu gibi şifahen de yapılması mümkündür.

Yönetim kurulu, üyelerden yarısından fazlasının huzuru ile toplanır. Toplantıda bulunanların çoğunluğu ve açık oyla karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur. Ancak bütçenin tasdiki, yönetmeliklerin kabul ve tadili, icraat plân ve programının tesbit edilmesi kararlarında, mürettep üyenin yarısından fazlasının müsbet oy kullanması gereklidir.


YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VERİLECEK HUZUR HAKLARI:

 Madde 21- Yönetim kurulu üyelerine bulundukları her toplantı için brüt üçbin lira huzur hakkı ve başka vilayetten gelecek olan varsa ona ayrıca beşbin lira yolluk ödenir.

Bu miktarların tesbitinde bir cumhuriyet altınının 70.000.- TL olduğu rayiç değer esas alınmıştır. İleriki senelerde bu değerin artışı nisbetinde yukarıdaki meblağlar arttırılır. Bir aylık dönemde üçden fazla toplantı olursa fazlası için huzur hakkı ödenmez.

Mustafa İzzet Baysal, Ahmet Şükrü Baysal ve Esin Avunduk Yönetim Kurulu üyelik görevlerini fahriyen ifa ederler.

VAKFIN İDARİ KADROSU VE BÜTÇESİ:

 Madde 22- Yönetim kurulunun nezaret ve murakabesi altında vazife gören bir müdür ile gerekli memurlardan kurulu bir idari ve muhasebe teşkilatı, Yönetim Kurulunun direktifleri

doğrultusunda Vakıf işlerini takip ve intaç edecektir.Bu teşkilatı kurarken ve çalıştırırken, Yönetim Kurulu, Vakfın hayra matuf bir kurum olduğunu göz önünde bulundurarak tasarruflu bir şekilde hareket eder. Vakfın idari masrafları Yönetim Kurulunun tesbit edeceği usul dahilinde ve kabul edeceği ödenekleri ihtiva eden bir bütçeye uygun olarak, daima gaye ve tasarruf dikkate alınarak yapılır. Yönetim Kurulu, müdürünü, sekreterini, muhasebecisini, mutemedini, hukuk ve mali müşavirlerini kendi üyeleri veya mütevelli kurulu üyeleri arasından seçebilir. Bu takdirde bunların bulundukları kurullardaki görevleri devam eder.


HESAP DÖNEMİ:

 Madde 23- Vakfın hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta nihayete erer. İlk hesap dönemi Vakıf Senedinin tescil tarihinden başlar, 31 Aralıkta nihayet bulur. Tescil tarihi Aralık ayına rastlarsa ilk hesap dönemi tescil tarihinden başlar müteakip senenin 31 Aralığında biter.


Dördüncü Bölüm

VAKFIN TASFİYESİ


TASFİYE SEBEPLERİ VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER:

 Madde 24- Vakfın tasfiyesi için tek sebep, tahsis edilen Vakıf malvarlığnı bu Resmi Senette belirtilen Vakıf gayelerini tahakkuk ettiremeyecek bir yetersizliğe düşmesidir. Bu durumda Yönetim kurulu tasfiyeye gitmeden önce Vakfın kalan aktif değerine ve bunun gelir kabiliyetine göre bir kısım tahsis mahallerini azaltmak veya büsbütün çıkarmak suretiyle gerekli tadillerin yapılmasını sağlamaya çalışır.

Bunlara rağmen, Vakfın idamesinde fayda olmayacağı anlaşılırsa tasfiyeye gidilir.


TASFİYE KURULU:

 Madde 25- Vakıf nihayete erdiği veya tasfiyesine mahkemece karar verildiği takdirde o tarihteki Yönetim Kurulu, Tasfiye Kurulu mahiyetini alarak tasfiyenin sonuna kadar görevine bu sıfatla devam eder. Mahkemenin tasfiye kararında Yönetim Kurulunun tasfiyeye devamı mahzurlu görülür ise, Tasfiye Kurulunu teşkil hususunda mahkemenin kararı esas olur. Ancak üç kişiden ibaret olarak kurulacak Tasfiye Kurulunda iki üyenin Mustafa İzzet Baysal’ın babası Hacı Ahmet Canip Efendi’nin furuundan olması tercih olunur. Bunlar mahkemece Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan seçilir. Tasfiye Kuruluna mahkemece takdir edilecek bir ücret verilir.


TASFİYE ESASLARI:

 Madde 26- Tasfiye aşağıdaki esaslar dahilinde yapılır:

 a) Vakıf mal varlığı paraya çevrilir. Ancak paraya çevirme sırasında Vakfın sahip olduğu hisse senetleri (tasfiye bu şirketlere sari olmadığı takdirde) bunların itibarını kırmayacak bir plân dahilinde tatbik olunur.

 b) Tasfiye neticesinde elde edilen hasılattan ilk önce eğitim bursu ve toplu yardımlardan yapılacak, tesisler için girişilmiş bulunan taahhütlerin tutarı ayrılır. Kalan meblağ Türk Eğitim Vakfına, tasfiye tarihinde bu kurum mevcut değilse Kızılay Genel Merkezine, tasfiye tarihinde bu kurum dahi mevcut olmaması halinde, onun yerini alan kuruma verilir.

O da yoksa tasfiye Kurulu Teftiş Makamının tasvibi ile sosyal ve kültürel yardım gayelerini uygun ve verimli gördüğü başka kurumlara vermek yetkisine haizdir.

 c) Tasfiye Kurulu tasfiye neticesini bir kararla mahkemeye ve Teftiş Makamına tevdi edeceği gibi ilân suretiyle umumi efkara arz eder ve bu Resmi Senetle Vakıftan faydalanan bütün teşekküllere de ayrıca bildirilir.

d) Vakfın bütün vesikaları ve tasfiyeye ait belgeler Teftiş Makamının arşivine tevdi olunur. Secere dosyası ise, Mustafa İzzet BAYSAL’ın babası Hacı Ahmet Canip Efendi’nin furuundan gelenlerin en büyük olanına teslim edilir.


Beşinci Bölüm

SON HÜKÜMLER

VAKFIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ:

 Madde 27- Bu Vakıf 903 sayılı kanunla tadil edilmiş olan Türk Medeni Kanununun 74. maddesine göre tescilini müteakip yürürlüğe girer.